Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Humaania päihdepolitiikkaa ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on:

  • päihteiden käytöstä yksilölle ja yhteiskunnalle aiheutuvien haittojen vähentäminen
  • vaikuttaminen ehkäisevän päihdetyön ja päihdeongelmaisten hoitomahdollisuuksien kehittämiseksi
  • parhaaseen saatavilla olevaan tietoon perustuvan päihdepolitiikan edistäminen
  • aihepiiriä koskevan avoimen keskusteluilmapiirin edistäminen

Yhdistyksen poliittisia linjauksia määrittävät yhdistyksen kokouksissa hyväksytyt teesit.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi harjoittaa tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa, myöntää rahoituksia, toteuttaa kehittämishankkeita, sekä järjestää kampanjoita, keskustelutilaisuuksia ja muuta vastaavaa toimintaa. Yhdistys pyrkii kokoamaan yhteen alan asiantuntijoita sekä toimii yhteistyössä henkilöiden ja yhteisöjen kanssa, joiden päämäärät ovat yhteneviä yhdistyksen päämäärien kanssa. Yhdistys seuraa päihdepolitiikan kansainvälistä kehitystä ja pyrkii tuomaan kotimaiseen päihdepoliittiseen keskusteluun muualla saatuja kokemuksia. Yhdistys osallistuu julkiseen keskusteluun, antaa lausuntoja ja kannanottoja sekä pyrkii vaikuttamaan yleiseen mielipiteeseen.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna rahankeräyksiä ja testamentteja.

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäsenet ovat joko varsinaisia jäseniä, kannatusjäseniä tai kunniajäseniä. Yhdistyksen kokouksissa jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Kannatusjäsenellä ja kunniajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on toiminnallaan tukenut yhdistyksen tavoitteita.

Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

4. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja sekä vähintään kaksi (2) ja enintään yksitoista (11) muuta varsinaista jäsentä ja 0-4 varajäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

5. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai rahastonhoitaja, kukin erikseen. Hallitus voi valtuuttaa yhdistyksen toimihenkilön tai hallituksen jäsenen kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin.

6. Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

7. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-kesäkuussa ja syyskokous elo-joulukuussa hallituksen valitsemana päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

8. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta jäsenille sähköpostiviestillä.

9. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, kirjuri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
6. päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkioista
7. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
8. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, tulee hänen ilmoittaa siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta. Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä, vähintään kolmen viikon välein pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat ja omaisuus yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi toimitaan varojen suhteen samoin.