Mitä haittojen vähentäminen on?

Päihteitä on käytetty yhteiskunnissa läpi historian, halusimmepa sitä tai emme. Tämän vuoksi meidän tulisi yhteiskuntana löytää paras mahdollinen tapa elää päihteiden kanssa. Paras keino tähän on haittojen vähentäminen.

Viimeisen puolen vuosisadan aikana toteutettu kieltolaki ei ole kitkenyt laittomien huumeiden käyttöä. Sen sijaan sillä on ollut monia ei-toivottuja seurauksia. Tähtäämällä haittojen vähentämiseen voimme säästää verorahoja, estää syrjäytymistä, vähentää terveydellisiä haittoja ja pelastaa ihmishenkiä.

Suomessa on viimeisen puolen vuosisadan aikana toteutettu politiikkaa, jossa pitkälti Yhdysvaltojen näyttämän esimerkin mukaisesti jaotellaan päihteet kaksijakoisesti laillisiin ja laittomiin, hyviin ja pahoihin. Laillisten päihteiden, kuten alkoholin ja tupakan, osalta yhteiskunnalle koituvia haittoja on pyritty minimoimaan valistuksen, verotuksen ja säännöstelyn keinoin.

Laittomien päihteiden eli huumausaineiden suhteen tavoitteena on ollut estää käyttö kokonaan. Tätä on tavoiteltu pitkälti tietämättömänä käytettyjen keinojen aiheuttamista seurauksista. Toisin kuin laillisten päihteiden kohdalla, huumeiden osalta politiikkaa on toteutettu rikosoikeuden keinoin – kieltämällä huumeet, rankaisemalla ihmisiä laittomista teoista ja pelottelemalla heitä rangaistuksen uhalla. Näillä keinoilla ei kuitenkaan ole ollut toivottua tulosta.

Mitä haittojen vähentäminen on

Haittojen vähentäminen (eng. harm reduction) on päihdepolitiikkaa, jonka ensisijainen tavoite on päihteiden käytöstä aiheutuvien haittojen minimointi. Tätä Humaania päihdepolitiikkaa ry ajaa – rationaalista päihdepolitiikkaa, joka vähentää inhimillistä kärsimystä ja kunnioittaa kaikkien tasavertaisia oikeuksia.

Päihdepolitiikka on muutakin kuin lainsäädäntöä, rajoituksia ja rangaistuksia. Päihteistä aiheutuviin haittoihin vaikuttavat myös sosiaalipolitiikka ja käyttökulttuuri, joten haittojen vähentämistä kuuluu tavoitella myös esimerkiksi valistuksen ja päihdetyön keinoin. Välittämällä totuudenmukaista tietoa päihteiden vaikutuksista, haitoista ja erilaisista käyttötavoista, voidaan käyttäjiä kannustaa mahdollisimman turvalliseen käyttöön. Erilaiset instituutiot päihdeongelmien ennaltaehkäisemiseksi ja hoitamiseksi, sekä turvallisempien käyttötapojen edistäminen ovat myös osa sosiaalipoliittista tapaa vähentää päihdehaittoja. Käytännössä tämä tarkoittaa monia asioita aina toimivasta julkisesta terveydenhuollosta korvaushoitoon ja neulanvaihtopisteisiin.

Haittojen vähentämisen politiikka ei koske yksinomaan sitä, mitä Suomen rajojen sisällä tapahtuu. Meidän on tiedostettava politiikkamme globaalit vaikutukset ja pyrittävä siihen, että kotimaassa harjoitettu politiikka ei lisää kärsimystä myöskään muualla päin maailmaa. Esimerkiksi huumeiden vastaisella sodalla on paljon ei-toivottuja globaaleja seurauksia. Meksikossa laittoman huumekaupan synnyttämien kartellien yhteydenotot poliisin ja kilpailevien kartellien kanssa johtavat vuosittain tuhansien ihmisten väkivaltaisiin kuolemiin.

Jotta haittojen vähentämistä voitaisiin tehokkaasti tehdä, tarvitaan yhteistyötä eri tahojen välillä. Tarvitaan toimivat asiantuntijaverkostot, joita kuullaan, ja pätevää tutkimusta, jonka tuloksia hyödynnetään. Keskusteluyhteyden pitäisi olla auki niin kansalaisjärjestöjen, poliisin, eduskunnan kuin oikeuslaitoksen välillä, ja yhteistyötä tehdä yli institutionaalisten rajojen.

Nykyinen politiikka uudelleenarvioitava

Humaania päihdepolitiikkaa ry peräänkuuluttaa avointa keskustelua, jossa julkisesti ja ennakkoluulottomasti pyrittäisiin punnitsemaan eri päihdepoliittisten mallien ja toimenpiteiden hyötyjä ja haittoja. Tämä keskustelu tulisi kohdistaa niin lainsäädäntöön, kuin sen puitteissa toteutettuun sosiaali- ja kriminaalipolitiikkaan. Pelkkä keskustelu ei riitä, vaan tarvitaan myös yhteiskunta- ja lääketieteellistä tutkimusta, jotta harjoitettu politiikka lepäisi varmalla pohjalla.

Haittojen vähentäminen myös hyvä mittari päihdepolitiikan onnistumiselle. Jos jokin päihdepoliittinen toimenpide vähentää päihteistä koituvia haittoja, ja täten nostaa yhteiskunnallista hyvinvointia, saa se tästä vahvan oikeutuksen. Toisaalta taas ilman todellista haittoja vähentävää vaikutusta on kyseenalaista, millä oikeudella ja oikeutuksella valtio saa rajoittaa kansalaistensa vapauksia. Nykyisen lainsäädännön perustana ei ole ollut hyötyjen ja haittojen huolellinen analysointi, vaan pitkälti ennakkoluuloihin ja pelkoon perustunut nopea poliittinen päätöksenteko.

Haittojen vähentämiseen tähtääminen on myös oivallinen ohjenuora mietittäessä sitä, mihin rahaa kannattaa käyttää – on lähtökohtaisesti järkevää käyttää verovarat tavalla, joka lisää mahdollisimman paljon hyvinvointia. Oikeudenkäynnit ja vankilatuomiot ovat verorahoja syöviä ja raskaita tapoja toteuttaa haittojen vähentämistä, ja kaiken lisäksi niillä on syrjäyttävä vaikutus.

Tutkimukseen perustuvaa ja toimivaa

On sanomattakin selvää, että harjoitetun politiikan tulee perustua tieteelliselle tiedolle päihteiden ja politiikan vaikutuksista, ei sovinnaisille käsityksille tai näppituntumalle. Tarvitaan tutkimusta, jotta tiedetään mikä todella vähentää haittoja. Olettamukset tai fiilikset eivät vielä takaa, että jokin keino toimisi haittojen vähentämisessä.

Peräänkuulutamme monipuolista tutkimusta sekä päihteitä ja yhteiskuntaa koskevan tutkimuksen hyödyntämistä niin poliittisessa päätöksenteossa kuin politiikkaa toteutettaessa. Politiikan tulee perustua faktoihin ja olla tehokasta ja toimivaa. Päihteiden haitallisuutta arvioidessa samoja kriteerejä tulisi soveltaa kaikkiin päihteisiin.

 

 

Posted in Artikkelit.