Eduskuntavaalit 2023 – Puolueiden ja nuorisojärjestöjen huumepoliittiset kannat

Julkaistu 21.2.2023 – Päivitetty 9.3. ja 11.3.2023

Kävimme eduskuntavaaleja varten läpi puolueiden ja niiden nuorisojärjestöjen vaali- sekä muita ohjelmia, joista löytyy kannanottoja huumepolitiikkaan.

Kun tarkastelemme tilannetta suhteessa vain kahden vuoden takaisiin kuntavaaleihin, ovat aiheeseen jo valmiiksi myönteisimmin suhtautuneet puolueet (vihreät, vasemmisto ja RKP) linjanneet uusia keinoja huumekriisin ratkaisemiseksi. Vihreät ovat lisänneet keinovalikoimaansa aiempien huumeiden käytön ja kannabiksen kotikasvatuksen dekriminalisoinnin lisäksi nyt käyttöhuoneet ja edenneet suhtautumisessa kannabikseen sen laillistamisen kannalle. Vasemmisto on laatinut päihdepoliittisen linjapaperin, jossa kannatetaan muun muassa käyttöhuoneita ja huumeiden käytön dekriminalisointia. RKP on asettunut kannattamaan käyttöhuoneita. Lisäksi lukuisat pienpuolueet esittävät ohjelmissaan huumepolitiikan uudistamista, ja osa menee vielä pidemmälle kuin tällä hetkellä eduskuntapuolueista liberaaleinta linjaa kannattavat vihreät. Tässä suhteessa muutoksia kahden vuoden takaiseen ei kuitenkaan ole tapahtunut.

Keskusta, kokoomus, kristilliset, perussuomalaiset sekä sinimustat ovat maininneet huumeet turvallisuuden, poliisin tai tullin toiminnan yhteydessä ja olemme sisällyttäneet nämäkin maininnat erikseen alta löytyvään taulukkoon.

Huumeiden käyttö ja siihen liittyvät ongelmat sekä kuolemat ovat lisääntyneet erityisesti nuoremmissa ikäluokissa ja Suomessa kuoleekin huumeisiin suhteessa eniten alle 25-vuotiaita EU:ssa. Tilanteen vuoksi viime vuosina monien puolueiden ja varsinkin niiden nuorisojärjestöjen huumepolitiikkaa koskevat kannat ovat nytkähtäneet paikoin jopa useita askeleita eteenpäin. Useimpien nuorisojärjestöjen linjaukset ovat puolueitaan reformimyönteisempiä, paremmin argumentoituja ja selkeämmin määriteltyjä.

Viime kuntavaalien jälkeen nuorisojärjestöistä KD- ja Keskustanuoret ovat tehneet ensimmäisiä virallisia avauksia vaaliohjelmissaan. KD-nuoret ehdottavat kannabiksen dekriminalisoinnin selvittämistä ja lääkekannabiksen käytön laajentamista. Keskustanuoret ottavat kantaa käyttöhuoneiden puolesta. Lisäksi järjestö ilmoitti kesällä 2022 kannattavansa kannabiksen käytön dekriminalisointia liittyen näin viiden muun puolueen (SDP, kokoomus, vihreät, vasemmisto ja RKP) nuorisojärjestöjen rintamaan. Näin ollen kahdeksan suurimman puolueen nuorisojärjestöistä enää ainoastaan PS-Nuorilla ei ole jonkinlaista ehdotusta huumepolitiikan uudistamiseksi.

Myös nuorisojärjestöistä ne, joilla oli jo aiemmin esittää joitain liberaaleja kantoja, ovat esittäneet uusia avauksia. Kokoomusnuoret ovat nyt laajemman kannabiksen laillistamisen kannalla ja kannattavat myös käyttöhuoneita. Myös RKP- ja Vasemmistonuoret kannattavat nykyään käyttöhuoneita. Demarinuoret ovat edenneet kannabiksen käytön depenalisoinnista sen dekriminalisointiin. Vihreät nuoret ovat siirtyneet kaikkien laittomien päihteiden käytön dekriminalisoinnin kannalle.

Tällä hetkellä käydään eniten keskustelua käyttöhuoneista ja kannabiksen laillistamisesta. Käyttöhuonekeskustelu on noussut uutena vahvasti esille viimeisen parin vuoden aikana ja käyttöhuonekansalaisaloitteen tullessa uuden eduskunnan käsittelyyn on olemassa pieni mahdollisuus, että se johtaa toimenpiteisiin asian edistämiseksi. Käyttöhuoneiden pilotoinnin tarpeellisuus onkin löytänyt tiensä myös lukuisiin ohjelmiin. Kansalaisyhteiskunnan, järjestöjen ja asiantuntijoiden panoksella on ollut tässä merkittävä rooli. Myös huumeiden käytön dekriminalisointi löytyy useista ohjelmista. Kannabiksen käytön dekriminalisointia 2019 ajanut kansalaisaloite sekä käyttöhuonealoite ovat sivutuotteinaan nostaneet merkittävästi esille THL:n kannanoton kaikkien huumeiden käytön dekriminalisoinnin tarpeellisuudesta, mutta keskustelu aiheesta ei ole saanut kuin hetkellisesti ansaitsemaansa huomiota. Jos kannabiksen laillistamista vaativa kansalaisaloite kerää 20.4. mennessä tarvittavan määrän allekirjoituksia, se voinee osaltaan nostaa huumekeskustelua esille.

Puolueiden vaaliohjelmista löytyy kuitenkin kokonaisuudessaan varsin heikosti kannanottoja huumepolitiikkaan ja niiden perusteella näyttääkin epätodennäköiseltä, että huumepolitiikka nousisisi näissäkään vaaleissa merkittävästi esille – ellei sitten kansalaisyhteiskunta tuo asiaa vaalien alla riittävän voimallisesti esiin. Joka tapauksessa kansalaistoiminta sekä nuorten aktiivisuus näyttäisivät tällä hetkellä olevan Suomen huumepoliittista muutosta vahvimmin eteenpäin pakottavat tekijät. Osa puolueiden ja nuorisojärjestöjen kannoista onkin vaaliohjelmista puuttumisen vuoksi poimittu puolue- tai muista ohjelmista. Tämä kokonaiskuva kertoo siitä, ettei asia ole puolueille tärkeä tai ettei asiaan haluta ottaa kantaa. Käytännössä vaikeneminen kuitenkin tarkoittaa kantaa nykytilanteen säilyttämisen puolesta.

Useimmissa ohjelmissa on tapana aloittaa huumeiden käsittely siten, että ensin korostetaan ensisijaisena tavoitteena olevan huumeiden käytön vähentäminen sekä käytöstä koituvien ongelmien ehkäiseminen. Ilahduttavan usein ohjelmissa mainitaan yleislinjaus, jonka voi tulkita vain “humaaniksi päihdepolitiikaksi” siten, että suhtautumisessa huumeisiin tehtäisiin tutkittuun tietoon perustuva perinpohjainen siirtymä kriminaalipolitiikasta sosiaali- ja terveyspolitiikkaan. Samaan hengenvetoon voidaan mainita resurssien turvaaminen ja matalan kynnyksen palvelujen saatavuus. Moniin ohjelmiin on myös kirjattu mielenterveyspalvelujen takaaminen päihdeongelmista kärsiville. Kirjaus onkin olennainen, eikä asiasta tai sen toteuttamisen keinoista puhuta vielä tarpeeksi. Varsinaisiin uudistamiskeinoihin, joilla huumeongelmaa aiotaan sitten käytännössä ratkoa päästään (jos päästään) puolueiden ohjelmissa usein vasta viimeisenä. Olemme taulukossamme kääntäneet asian ylösalaisin ja aloitamme heti konkreettisista keinoista, jos niitä on ohjelmiin kirjattu, sillä yhteisten tavoitteidemme pitäisi tässä vaiheessa olla meille kaikille jo selvillä. Todellisuudessa näin ei edelleenkään tunnu usein olevan ja onkin tehtävä vielä paljon valistustyötä, jotta viesti humaanista päihdepolitiikasta tavoittaisi paremmin myös ne kansalaiset, jotka eivät välttämättä ole vielä niin hyvin perehtyneitä huumepoliittisiin kysymyksiin.

Alla olevassa taulukosta näet tiivistettynä, millaisia kantoja eri puolueilla ja niiden nuorisojärjestöillä on. Emme ole sisällyttäneet mukaan niitä pienpuolueita, joiden ohjelmista emme löytäneet mitään mainintoja huumepolitiikasta. Olemme käyttäneet suoria lainauksia ja sanamuotoja, joita eri ohjelmista löytyy ja vain tiivistäneet ilmauksia. Muutamassa olennaisessa tapauksessa olemme sisällyttäneet taulukkoon puolueen tai nuorisojärjestön erillisen huumepoliittisen kannanoton. Jos taulukosta puuttuu mielestäsi olennaisia linjauksia tai kannanottoja, ole meihin yhteydessä: hpp@hppry.fi tai somen välityksellä.

PuolueKanta (lyhyesti)
Avoin puolue

Eduskuntavaaliohjelma 2023

Laillistamalla kannabiksen poistamme järjestäytyneeltä rikollisuudelta suurimman rahanlähteen.

Kuntavaaliohjelmassa 2021 kannattavat lisäksi pitkällä tähtäimellä psykedeelien terapiakäyttöä ja kovien huumeiden valvottua annostelua reseptillä käyttöhuoneissa. Nykytilanteessa valvotut käyttöhuoneet, vasta-aine naloksonin reseptimyynnin salliminen ja huumetestaus.

Eläinoikeuspuolue

Yhteiskuntapoliittinen ohjelma 2018

Kannattaa huumausaineiden käytön rangaistavuudesta luopumista. Päihde- ja mielenterveyspalveluiden tulee olla tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti kaikkien saatavilla. Huumausaineiden haittojen ehkäisyä ei tule nähdä vain kustannuksina vaan investointina.

Eduskuntavaaliohjelmassa ei kantaa huumepolitiikkaan.

Feministinen puolue

Eduskuntavaaliohjelma 2023

Muutetaan lakia mahdollistamaan huumausaineiden käyttöhuoneiden perustamisen. Selvitetään huumausaineen käyttörikosmerkinnän vaikutukset erityisesti nuorten elämään ja tähän liittyvät lainsäädännön muutostarpeet. Koulutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökuntaa tunnistamaan päihteidenkäytön sukupuolistuneet erot.
Keskusta 

Eduskuntavaaliohjelma 2023

Tehostettua terveysneuvontaa ja tietoa nuorille päihteiden käytön seurauksista sekä joustavia matalan kynnyksen palveluja päihteiden käytön ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi.

Huumekuskit kiinni tehostamalla poliisin liikennevalvontaa.

Keskustanuoret 

Eduskuntavaaliohjelma 2023

Käyttöhuoneet kaikkiin kaupunkeihin. Vähennetään käytöstä aiheutuvia lieveilmiöitä, kuten terveyshaittoja, ympäristön roskaamista neuloilla ja turvallisuushaittoja yleisillä paikoilla.

Eivät yhtyneet viiden muun nuorisojärjestön mukana kannattamaan kannabiksen dekriminalisointi -kansalaisaloitetta 2019, mutta ottivat 2022 kantaa kannabiksen dekriminalisoinnin puolesta ja laillistamisen selvittämisestä. Esittivät 2020, että Keskusta laatisi päihdepoliittisen linjapaperin vuoden 2021 aikana. Näin ei kuitenkaan tapahtunut. 

Kokoomus 

Tavoiteohjelma 2020

Mahdollistamme huumeiden käyttäjille matalalla kynnyksellä pääsyn vieroitukseen. Päihderiippuvuudesta kärsivän äidin oikeus käyttää päihteitä ei voi koskaan olla tärkeämpi kuin lapsen oikeus syntyä terveenä. Tarvittaessa sovellettava pakkohoitoa tai ennakoivaa huostaanottoa. Teemme tarvittavat lakimuutokset, jotta vankiloiden päihteettömyyttä pystytään valvomaan.

Resurssien lisääminen tullille ja poliisille huumekaupan ja -salakuljetuksen kitkemiseksi

Eduskuntavaaliohjelmassa lyhyt maininta: Panostetaan nuorten mielenterveyteen ja ehkäisevään päihdetyöhön.

Ilmoitti 2020, että ei kannata Kokoomusnuorten tavoiteohjelmassa mainittua kannabiksen laillistamista.

Kokoomusnuoret

Tavoiteohjelma 2023-2024
Kannabiksen käyttö, hallussapito, valmistus ja myynti laillistetaan. Lisäksi myyntiä ja valmistusta säännellään ja verotetaan. Pilotoidaan huumeiden käyttöhuoneita. Huumeiden käyttämisestä tulee ensisijaisesti tarjota hoitoa eikä rangaistuksia.
Kristallipuolue

Teesi 11. Päihdepolitiikka on nykyaikaistettava.

Rangaistuksiin perustuvat kieltolait päihteiden käytössä ovat osoittaneet toimimattomuutensa. Suomen haettava mallia maista, joissa muutokset tuoneet näkyviä hyötyjä. Päihteiden käyttöä tulisi tarkastella yksilön  ja yhteisön terveyden sekä hyvinvoinnin näkökulmasta. Patentoimattomilla kasvilääkkeillä paljon potentiaalia ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden kannalta.

Eduskuntavaaliohjelmassa ei kantaa huumepolitiikkaan.

Kristillisdemokraatit

Eduskuntavaaliohjelma 2023

Ei kannata huumeiden käytön dekriminalisointia. Suhtautuu kriittisesti huumeiden käyttöhuoneisiin. Tärkeintä ennaltaehkäistä käyttöä ja varmistaa nopea hoitoonpääsy. Mielenterveyspalveluiden ja päihdehoidon yhteistyön tiivistäminen.

Aluepolitiikkaa ja poliisin rahoitusta käsittelevissä kohdissa mainitaan erikseen haasteina huumeiden käyttö, jengiytyminen ja huumerikollisuus.

KD-Nuoret

Eduskuntavaaliohjelma 2023
Esittää kannabiksen dekriminalisoinnin vaikutusten selvittämistä ja kannattaa lääkekannabiksen käytön laajentamista. Suomeen tulee luoda uusi huumestrategia, joka pystyy paremmin vastaamaan Suomen huolestuttavaan huumetilanteeseen. Päihdepolitiikkaa Suomessa tulee rakentaa tutkimuksen varaan.
Liberaalipuolue

Puolueohjelma (2020)

Kannabis tulee laillistaa Suomessa. Huumeiden käytön rangaistavuus on osoittautunut tehottomaksi keinoksi vähentää huumeiden käytöstä aiheutuvia haittoja.

Eduskuntavaaliohjelmassa ei kantaa huumepolitiikkaan.

Liike NYT 

Puolueohjelma

Päihderiippuvuutteen on saatava apua helposti ja nopeasti.

Eduskuntavaaliohjelmassa ei kantaa huumepolitiikkaan.

Perussuomalaiset 

Sosiaalipoliittinen ohjelma (2019)

Riittävän tehokas aikainen puuttuminen ja riskien tunnistaminen.

Huumekaupan ehkäisykeinoina maahanmuuttopolitiikan tiukentaminen, kovat toimenpiteet ja nollatoleranssi. 

Ei eduskuntavaaliohjelmaa. Nostavat sen sijaan kotisivuilla esille erillisiä ohjelmia, joissa ei kantaa huumepolitiikkaan.

PS-Nuoret

Ohjelmat

Ei kantaa huumepolitiikkaan.
Piraattipuolue 

Puolueohjelma (2020)

Vähintään henkilökohtaisen huumeidenkäytön dekriminalisointi. Kannattaa kannabiksen laillistamista, sisältäen laillisesti kontrolloidun kasvatuksen, myynnin, levityksen ja verotuksen. Kovien huumeiden käyttäjille käyttötilat. Psykedeelien terapiakäytön tutkimuksen edistäminen.

Eduskuntavaaliohjelmassa ei kantaa huumepolitiikkaan.

RKP 

Eduskuntavaaliohjelma 2023

Pilottikokeilu valvotuista huumausaineiden käyttötiloista. Mielenterveys- ja päihdehuollon palvelut turvataan ja päihdehuolto yhdistetään paremmin psykiatriseen hoitoon. Edistää aktiivisia toimia huumeiden väärinkäytön ehkäisemiseksi ja torjumiseksi.
RKP-nuoret

Eduskuntavaaliohjelma 2023

Kannabiksen henkilökohtainen hallussapito ja käyttö dekriminalisoidaan. Sallitaan “piikityshuoneet”. Taataan riittävästi resursseja ja hyvinvointialueet panostavat  huumeiden väärinkäyttäjien hoitoon. Omaiset ja läheiset saavat riittävästi tukea ja tietoa. Huumepolitiikka perustuu apua tarvitsevien auttamiseen.
SDP

Poliittinen ohjelma (2020)

Päihdepalveluiden saatavuutta on parannettava. Matalan kynnyksen palvelut ja päihdekuntoutuksen resurssit on turvattava. Mielenterveys- ja päihdepalveluita tulee sovittaa yhteen. Avohoidon ohella riittävästi laitospalveluita.

Eduskuntavaaliohjelmassa lyhyt maininta: Nuorten tarpeeton pompottelu mielenterveys- ja päihdepalveluiden välillä pitää lopettaa. 

Demarinuoret

Eduskuntavaaliohjelma 2023

Dekriminalisoidaan kannabiksen käyttö ja hallussapito. Otetaan käyttöön valvotut huumeiden käyttötilat. Selvitetään muiden huumausaineiden hallussapito- ja käyttörikosten rangaistusasteikon sekä hoitoonohjauksen uudistamista.

Esitti kesän 2020 puoluekokouksessa kannabiksen käytön dekriminalisointia, jonka johdosta puoluekokous velvoitti laatimaan toimenpidelinjaukset päihdepoliittisista linjauksista. Näin ei kuitenkaan ole tapahtunut.

Sinimusta liike

Sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma

Rankaisemisen sijaan päihdeongelmaista tulee auttaa nousemaan takaisin yhteiskunnan jäseneksi. Toistuvaan käyttöön puututaan kuitenkin hyvin ankarasti. Ihanteena täysin päihteetön elämä.

Eduskuntavaaliohjelmassa 2023 mainitaan turvallisuuden yhteydessä: Katutason huumerikollisuudessa mukana paljon ei-suomalaisia, joten sallittava etninen profilointi poliisitoiminnassa.

Suomen kommunistinen puolue

Eduskuntavaaliohjelma 2023

Päihde- ja mielenterveyspalveluihin on saatava kontakti matalalla kynnyksellä, ilman lähetettä ja pitkiä odotteluaikoja. Kun hoidon tarve on todettu, on sen järjestyttävä viiveettä.

Päihdepoliittisessa ohjelmassa vaaditaan huumeiden käytön ja pienien määrien hallussapidon rangaistavuuden poistamista. Kattavampi ja paremmin resursoitu mielenterveys- ja päihdehoitoverkosto. 

Vapauden liitto

Puolueohjelma

Nuorisotyöhön on panostettava ja nuorille tarjottava riittävät oppilashuollon-, mielenterveys- ja päihdepalvelut.
Vasemmistoliitto

Eduskuntavaaliohjelma 2023

Huumeiden käyttö dekriminalisoitava, käyttötilojen pilotointi, suuret panostukset päihdehuollon palveluihin: pidemmät hoitojaksot, lisää tuettua asumista, päihteiden käyttäjien mielenterveyspalvelut turvattava, lisää naiserityisiä ja vähemmistöjä huomioivia palveluita.

Lisää aiheesta päihdepoliittisessa ohjelmassa.

Vasemmistonuoret

Eduskuntavaaliohjelma 2023

Dekriminalisoidaan kaikkien huumeiden käyttö. Laillistetaan kannabis ja siirretään sen myynti valtio-omisteisille myymälöille. Otetaan käyttöön toimiviksi todetut matalan kynnyksen haittojen vähentämisen sekä hoidon ratkaisut, kuten käyttöhuoneet. Päihdeongelmat on nähtävä terveysongelmina.
Vihreät

Eduskuntavaaliohjelma 2023

Mahdollistetaan huumeiden käyttöhuoneet, joissa voidaan tarjota apua päihdeongelmiin.

Poliittisessa tavoiteohjelmassa vaaditaan käyttöhuoneiden lisäksi mm., että vähennetään laittomien päihteiden aiheuttamia ongelmia poistamalla rangaistukset päihteiden käytöltä ja kasvatukselta omaan käyttöön. Estetään kannabiksen sääntelyllä päihteiden käyttäjien ongelmien syventymistä sekä vähennetään rikollisuutta. Kannabiksen laillistaminen, markkinoiden sääntely ja verotus. Turvataan laillisten kannabispohjaisten lääkkeiden saatavuus.

Vihreät nuoret

Eduskuntavaaliohjelma 2023

Poistetaan laittomien päihteiden käyttörangaistukset ja niistä aiheutuneet rikosrekisterimerkinnät. Kannabiksen tuotanto ja myynti laillisen sääntelyn piiriin. Poistetaan kannabiksen pienimuotoisesta kasvatuksesta aiheutuneet rikosrekisterimerkinnät. Varmistetaan lääkekannabiksen saatavuus. Käyttöhuoneet yliannostuskuolemien vähentämiseksi ja hoidon piiriin hakeutumiseen helpottamiseksi. Taataan päihdeongelmista kärsiville pääsy myös mielenterveyspalveluiden piiriin. Helpotetaan katko- ja korvaushoidon saamista. 
Posted in Artikkelit and tagged , , , , , , , , .