Tehdyt tietopyynnöt

Tehdyt tietopyynnöt

Julkaistu 2.6.2020
Päivitetty viimeksi: 21.11.2022

Tämä on päivittyvä tietosivu viranomaisille tekemistämme, julkisuuslakiin perustuvista tietopyynnöistä. Julkaisemme tekemämme tietopyynnöt ja niihin saamamme vastaukset tietopyynto.fi-palvelussa, jotta tieto olisi mahdollisimman monen saatavilla. Listaamme tällä sivulla vain ne tietopyynnöt, joihin on vastattu.

 

Seuraukset epäillylle ja tuomitulle

Huumausaineen käyttörikos turvallisuusselvityksessä
Tiedustelimme suojelupoliisilta 8.5.2017, että missä turvallisuusselvityksessä käytettävissä rekistereissä voi tulla ilmi huumausaineiden käyttö tai epäily siitä. Kysyimme lisäksi, että jos käyttörikos(epäily) tulee ilmi turvallisuusselvityksessä, miten se ilmaistaan. Suojelupoliisi vastasi molempiin kysymyksiin 19.5.2017.

Huumausaineen käyttörikos rikostaustaotteessa
Tiedustelimme oikeusministeriöstä 30.5.2017, että milloin huumausaineen käyttörikos näkyy rikostaustaotteessa. Oikeusministeriö välitti kysymyksemme oikeusrekisterikeskukselle, joka vastasi tietopyyntöön 2.6.2017.

Kuinka usein huumeasioita tulee ilmi rikostaustaotteessa?
Tiedustelimme oikeusministeriöstä 27.6.2017, että kuinka usein rikostaustaotetta pyydettäessä taustaotteessa käy ilmi merkintä huumausaineen käyttörikoksesta ja huumausainerikoksista yleensä. Oikeusrekisterikeskus vastasi 28.6.2017 lähettämällä huumausainemerkintöjen määrät vuosilta 2012-2017. Käyttörikoksien osuutta ei oltu tilastoitu erikseen.

Huumeiden käyttöä koskevat tiedot Poliisisiasiain tietojärjestelmässä
Tiedustelimme poliisihallitukselta 27.6.2017, että kuinka pitkään Poliisiasian tietojärjestelmässä säilyvät huumeiden käyttöä koskevat tiedot, jotka voivat tulla ilmi suojelupoliisin tekemässä turvallisuusselvityksessä. Poliisihallituksesta vastattiin 11.7.2017.
HUOM. Tämän tietopyynnön vastauksessa esitetty tieto on vanhentunut, koska henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annettu laki uusiutui vuonna 2019.

Kuinka usein huumeiden käyttöä ilmenee turvallisuusselvityksissä?
Tiedustelimme suojelupoliisilta 27.6.2017, että onko suojelupoliisilla tilastoa siitä, kuinka usein turvallisuusselvityksessä tulee ilmi huumausaineiden käyttöä. Suojelupoliisista vastattiin 19.7.2017, että tällaista tietoa ei ole saatavilla.

Huumausaineen käyttörikos, huomautusmenettely ja poliisin rekisterit
Tiedustelimme poliisihallitukselta 18.8.2017, että mihin poliisin rekistereihin tallentuu tieto huumausaineen käyttörikoksesta kun seuraamuksena on huomautus tai puhuttelu. Kysyimme myös kuinka pitkään merkintä säilyy rekisterissä, ja tuleeko se ilmi turvallisuusselvityksessä. Poliisihallituksesta vastattiin 30.8.2017. HUOM. Tämän tietopyynnön vastauksessa esitetty tieto on osittain vanhentunut, koska henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annettu laki uusiutui vuonna 2019.

Kotietsinnät huumausaineen käyttörikoksesta
Tiedustelimme poliisihallituksesta 7.11.2017, että milloin käyttörikoksesta epäillylle henkilölle tehdään kotietsintä ja minkälaisia ohjeita tällaisista tilanteista on annettu poliisille annettu. Poliisihallituksesta vastattiin 21.11.2017.

Nuorten hoitoonohjauksen näkyminen poliisin rekistereissä
Tiedustelimme poliisihallitukselta 6.4.2020 Ylen uutiseen viitaten, että eikö hoitoonohjauksesta ja syytteen nostamatta jättämisestä jää mitään merkintöjä poliisin rekistereihin. Poliisihallituksesta vastattiin 17.4.2020.

Vanhemman käyttörikos ja lastensuojeluilmoitus
Tiedustelimme poliisihallitukselta 2.2.2020, poliisin toiminnasta lastensuojeluilmoituksen suhteen tilanteissa, joissa alaikäisen lapsen vanhempi jää kiinni huumausaineen käyttörikoksesta. Poliisihallituksesta vastattiin 17.2.2020. Jatkokysymyksenä tiedustelimme 21.2.2020 onko poliisilla yleisluontoista lastensuojeluilmoituksen tekoa koskevaa ohjeistusta. Poliisihallituksesta vastattiin 24.11.2020 lähettämällä sovellettavan ohjeistuksen.

 

Ajoterveys

Päihteiden vaikutus ajokuntoon ja onnettomuusriskiin
Tiedustelimme terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL) 11.2.2018 Kalevan uutiseen viitaten THL:n arvioita päihtymyksen vaikutuksesta ajokuntoon. THL:ta vastattiin 27.2.2018.

Huumeiden käyttö ja ajokielto
Tiedustelimme poliisihallitukselta 24.4.2018, että voidaanko ajolupaan puuttua, vaikka henkilö ei olisi ajanut päihtyneenä. Kysyimme myös millä ehdoilla ajoluvan voi saada takaisin. Poliisihallituksesta vastattiin 25.4.2018. Jatkokysymyksenä tiedustelimme 20.4.2019, että onko henkilöllä ajolupaa sillä välin, kun selvitys ajoterveydestä on vielä kesken. Jouduimme vielä tarkentamaan kysymystämme ja lopullisen vastauksen saimme poliisihallituksesta 31.10.2019.

Päihdeperusteiset ajoterveyden selvittämistä koskevat lausuntomääräykset
Tiedustelimme poliisihallitukselta 20.4.2019, että kuinka monta ajokorttilain mukaista lausuntomääräystä terveysvaatimusten täyttymisestä poliisi on tehnyt vuonna 2018 päihteiden käytön perusteella ja onko mahdollista eritellä lausuntomääräykset alkoholin ja muiden päihteiden perusteella. Poliisihallituksesta vastattiin 23.4.2019 lähettämällä kuukausitasoiset tilastot lausuntomääräyksistä vuodelta 2018. Erittelyä alkoholin tai muiden päihteiden osalta ei ollut saatavilla.

 

Rikoksen vakavuuden arviointi

Huumausaineiden vaarallisuus lausuntopyynnöt (Tulli)
Pyysimme tullilta 18.8.2017 diaariluettelon kaikista tullin saamista lausunnoista liittyen huumausaineen vaarallisuuden arviointiin. Tullista vastattiin 29.8.2017, että heillä ei diarisoida kyseisiä lausuntoja. Täsmensimme vielä, että olisiko lausuntopyyntöjä diarisoitu. Saimme vastaukseksi, että näitä lausuntopyyntöjä ei diarisoida. Tullista kehoitettiin olemaan yhteydessä Fimeaan ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen, joilta lausunnot yleensä pyydetään.

Huumausaineiden vaarallisuus lausuntopyynnöt (KRP)
Pyysimme keskusrikospoliisilta 18.8.2017 diaariluettelon kaikista tullin saamista lausunnoista liittyen huumausaineen vaarallisuuden arviointiin. Keskusrikospoliisilta (KRP) vastattiin 30.8.2017, että heillä ei ole diaarisoitua listaa kyseisistä lausunnoista, joskin lausunnot ovat löydettävissä KRP:n diaarista. Vastauksen ohessa oli lista muutamista lausunnoista. Keskusrikospoliisista neuvottiin olemaan yhteydessä lausuntojen antajiin Fimeaan ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen. Pyysimme täsmentämään, onko vastauksen ohessa ollut luettelo kattava lista kaikista tapauksista. Keskusrikospoliisista vastattiin, että lähetetty lista on sähköisistä järjestelmistä saatavissa oleva kattava listaus, mutta ajan saatossa vaarallisuusarvioita on voitu pyytää muitakin ja muualtakin, mutta niitä on mahdotonta esille hakea paperiarkistoista ilman tarkempia yksilöiviä tietoja.

THL:n lausunnot huumausaineiden vaarallisuudesta
Pyysimme Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL) 18.8.2017 diaariluettelon kaikista THL:n lausunnoista liittyen huumausaineen vaarallisuuden arviointiin. Pyysimme sisällyttämään luetteloon myös THL:n osaksi siirtyneiden muiden tahojen, kuten Helsingin yliopiston oikeuslääketieteen osaston toksikologian laboratoriotoimintojen (Hjelt-instituutti), antamat lausunnot. THL:lta vastattiin 1.9.2017, että vastaamiseen tulee viivettä, koska pyydetyt asiakirjat sisältävät salassapidettäviä osia eikä niistä ole erillistä rekisteriä. Lisäksi kerrottiin, että heillä ei ole Helsingin yliopiston nimissä annettuja lausuntoja.
THL:lta vastattiin uudestaan 19.9.2017 lähettämällä pyydettyjä lausuntoja. Täydensimme pyyntöämme pyytämällä myös THL:ta edeltäneen Kansanterveyslaitoksen aikaiset lausunnot. THL:lta vastattiin 25.9.2017 lähettämällä kaksi lausuntoa. Lisäksi vastauksessa todettiin, että käytettävissä olevien tietojen mukaan lausunnot THL:sta edeltävältä ajalta on tehty pääosin asiantuntijoiden omissa nimissä, jonka takia niitä ei ole diarioitu Kansanterveyslaitoksen diaariin eikä niitä ole arkistoitu.

Fimean lausunnot huumausaineiden vaarallisuudesta
Pyysimme Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealta 31.8.2017 diaariluettelon kaikista Fimean lausunnoista liittyen huumausaineen vaarallisuuden arviointiin. Fimeasta vastattiin 15.8.2017 lähettämällä yksi lausunto. Lisäksi vastauksessa kerrottiin, että Fimeasta selvitetään mahdollisuutta luovuttaa muita lausuntoja. Tämän jälkeen Fimeasta lähetettiin lisää lausuntoja kolmena eri päivänä.

KKO-päätökset huumausaineiden vaarallisuudesta
Pyysimme Korkeimmalta oikeudelta (KKO) 18.8.2017 diaariluettelon kaikista tapauksista, joissa KKO on linjannut katsotaanko jokin huumausaine erittäin vaaralliseksi huumausaineeksi. KKO:sta vastattiin 25.8.2017, että näitä ei kirjata diaariin ja siten pyytämäänne luetteloa ei ole muodostettavissa korkeimman oikeuden asianhallinnan hakutoimintojen perusteella. Tiedustelimme vielä millä tavoin voi saada tietoonsa, minkä huumausaineiden vaarallisuudesta korkein oikeus on tehnyt ennakkopäätöksen. Vastauksessaan KKO kertoi, että korkeimman oikeuden ennakkopäätökset julkaistaan Finlex-palvelussa ja kehoitti käyttämään palvelun hakuominaisuutta.

KRP:n huumeisiin liittyvät selvitykset
Pyysimme keskusrikospoliisilta (KRP) 4.11.2017 heidän MTV Uutisille antamansa selvityksen kannabiksen kasvatuksen kehityksestä Suomessa. Pyytäisimme lisäksi diaariluettelon KRP:n selvityksistä, raporteista ja vastaavista asiakirjoista, jotka liittyvät huumausaineisiin tai muuntohuumeisiin. Keskusrikospoliisista vastattiin 15.11.2017 lähettämällä mainittu selvitys ja diaariluettelo, jossa oli 2010-luvulla tehtyjä raportteja. Huomasimme, että MTV Uutisille annettua selvitystä ei löytynyt diaariluettelosta ja esitimme jatkokysymyksen 27.2.2018, että eikö luettelo pidä sisällään vastaavia muistioita. Lisäksi pyysimme diaariraportin huumausaineita koskevista muistioista. KRP:sta vastattiin, että kyseessä oli MTV:n uutistoimitukselle varta vasten koottu taustatietopaketti ja siksi sitä ei ole merkitty diaariin. Lisäksi mainittiin, että heidän diaarissaan ei ole vastaavia asiakirjoja.

Huumausaineen käyttörikos ja Suomen rajan ylitys
Tiedustelimme valtakunnansyyttäjänvirastolta 1.2.2018, että katsotaanko huumeiden maahantuonti tai ulkomailta postitse tilaaminen aina perusmuotoiseksi huumausainerikokseksi eikä käyttörikokseksi. Valtakunnansyyttäjävirastosta vastattiin 6.2.2018, että huumausaineen käyttörikoksen tunnusmerkistö ei sisällä maahantuontia, joten kyseistä lainkohtaa voida soveltaa maahantuontitilanteisiin. Lisäksi vastauksessa mainittiin, että tämä on ollut nimenomaisesti lainsäätäjän tarkoitus, että maahantuonti on ankarammin rangaistavaa.

Käyttörikoksen hallussapitorajan muutokset
Tiedustelimme poliisihallitukselta 24.4.2018 Hämeen poliisilaitoksen poliisipäällikkö Ilkka Koskimäen haastatteluun viitaten tietoa Koskimäen mainitsemaan huumausaineiden käyttörikoksen rajan nousuun. Poliisihallituksesta vastattiin 7.5.2018, että poliisihallituksella ei ole sellaisia asiakirjoja, joista käy ilmi huumausaineen käyttörikoksen rajojen muuttuminen. Vastauksen liitteenä oli poliisin ohje, josta käy ilmi vastaushetkellä käytössä olevat rajat.

Poliisin asianimikkeiden prioriteettilista
Pyysimme poliisihallitukselta 20.4.2019 listauksen poliisin perusjärjestelmässä määritellyistä asianimikkeistä (rikosnimikkeet) ns. prioriteetin, eli rikoksen vakavuutta kuvaavan numeron mukaan. Lisäksi pyysimme asiakirjan, jossa näiden asianimikkeiden prioriteettinumeroiden valinnat ja järjestys on perusteltu. Poliisihallitus vastasi 25.4.2019 ettei pyydettyä rikoksen vakavuutta kuvaavaa numerojärjestystä tai prioriteettilistaa ole olemassa. Pyysimme poliisihallitusta täsmentämään, että onko tällaisesta priorisoinnista luovuttu, koska erääseen aiempaan tietopyyntöömme Poliisiammattikorkeakoululta saamassamme vastauksessa viitattiin tällaiseen kirjaamisessa käytettävään priorisointilukuun. Poliisihallituksesta vastattiin samana päivänä lähettämällä prioriteettilistaus. Prioriteetilistauksen järjestys oli kuitenkin vaikeasti hahmoitettava, joten pyysimme vielä 28.4. prioriteetilistan järjestettyä prioriteettinumeron mukaan. Poliisihallitus toimitti pyyntömme mukaisen listan seuraavana päivänä. Poliisihallitus ei mainnut vastauksissaan, millä perusteella prioriteettilistan järjestys on valittu.

Suositus syyttäjän seuraamuskannanotoksi kannabiskasvien sisäkasvatustapauksissa
Pyysimme valtakunnansyyttäjän toimistosta 22.11.2020 valtakunnansyyttäjäviraston antaman suosituksen syyttäjän seuraamuskannanotoksi kannabiskasvien sisäkasvatustapauksissa. Valtakunnansyyttäjän toimistosta vastattiin 2.12.2020 lähettämällä kyseinen asiakirja sekä kertomalla, että suositusta ei ole päivitetty, mutta miten yhden kasvin tuottoarvio on kehittynyt suosituksen antamisen ajankohtaan nähden.

Vähäisen huumausainemäärän mittaaminen
Tiedustelimme valtakunnansyyttäjän toimistosta 5.12.2020 muunnetaanko huumausaineen määrä katukauppapitoisuuteen kun aineen määrä on vähäisen määrän rajoissa. Valtakunnansyyttäjän toimistosta vastattiin 15.12.2020 että aineen määrää ei muunneta.

Huumausaineen määrän mittaaminen
Tiedustelimme valtakunnansyyttäjän toimistosta 5.12.2020 vaihteleeko huumausainetuomioissa huumausaineen määrän arvioinnissa käytetty katukauppapitoisuus vai sovelletaanko tiettyä pitoisuutta pidempään. Lisäksi pyysimme tällä hetkellä rikoksen mittaamisessa käytössä olevat katukauppapitoisuudet ja tavanomaiset käyttöannokset kaikille huumausaineille, joille tällainen tieto on annettavissa. Valtakunnansyyttäjän toimistosta vastattiin 15.12.2020 että valtakunnansyyttäjän toimisto ei kerää systemaattisesti ja kattavasti tietoa annetuista tuomioista ja niitä koskevat kyselyt tulee tehdä tuomioistuimille. Lisäksi valtakunnansyyttäjän toimistosta vastattiin, että katukauppapitoisuutta koskevat tiedustelut tulee osoittaa Keskusrikospoliisin yhteydessä toimivalle rikostekniselle laboratoriolle ja käyttöannoksia koskevat tiedustelut tulee osoittaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle sekä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle.

 

Poliisin toiminta ja ohjeet

Poliisin ohjeet huumeasioissa (Poliisihallitus)
Pyysimme poliisihallitukselta 24.4.2018 listan Poliisihallituksen antamista ohjeista liittyen huumeisiin ja huumerikoksiin. Poliisihallituksesta vastattiin 7.5.2018 lähettämällä lista poliisin julkisista ja salaisista ohjeistuksista. Lisäksi liitteenä oli poliisin ohje Menettely huumausaineen käyttörikosta koskevissa asioissa.

Poliisin ohjeet huumeasioissa (Sisäministeriö)
Pyysimme sisäministeriöltä 24.4.2018 listan sisäministeriön poliisiosaston antamista ohjeista liittyen huumeisiin ja huumerikoksiin. Poliisihallituksesta vastattiin 3.5.2018 lähettämällä neljä eri ohjetta. Lisäksi vastauksessa todettiin, että Huumerikosasioiden kirjaaminen -nimistä ohjetta ei luovuteta salassapitosyistä ja että päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen. Yritimme perustella, miksi salassapidon edellytykset ei mielestämme täyty ja pyysimme perustelemaan asiaa tarkemmin. Sisäministeriöstä vastattiin 6.6.2018 kertomalla, että koska asiassa on annettu valituskelpoinen päätös, lähettämämme täsmennyspyyntö ei anna aihetta enempiin toimenpiteisiin sisäministeriössä. Valitimme päätöksestä hallinto-oikeuteen, joka ratkaisi asian eduksemme helmikuussa 2019. Sisäministeriö valitti hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Odotamme korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen tulevan vuoden 2020 aikana.

Helsingin poliisin käytäntö koskien huumeisiin liittyvään tukeen
Tiedustelimme Helsingin poliisilaitokselta 25.7.2018, että miten Helsingissä poliisi on sopinut ohjeessa (Menettelystä huumausaineen käyttörikosta koskevissa asioissa) mainittujen tahojen (syyttäjä, päihdehuolto, sosiaali- ja terveyshuolto) kanssa järjestelyistä, joilla edistetään riskiryhmään kuuluvien varhainen hoitoon ja tukipalveluihin hakeutuminen sekä ehkäistään heidän uusintarikollisuuttaan. Helsingin poliisilaitokselta vastattiin 15.8.2018 kertomalla, että Helsingin poliisilaitos ja Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto ovat allekirjoittaneet yhteistoimintasopimuksen. Lisäksi vastauksessa kuvatiin yhteistyötä ja käytännön toimia hoitoonohjauksessa ja alaikäisten puhuttamisissa.
Jatkokysymyksenä pyysimme 20.4.2019 luettavaksi vastauksessa mainitun sopimuksen. Helsingin poliisi vastasi 8.5.2019 lähettämällä kyseisen sopimuksen.

Poliisin virka-apua koskeva lainsäädäntö ja ohjeistus
Pyysimme poliisihallitukselta 2.2.2020 listan kaikista lainkohdista, joissa näin säädetään poliisilaissa mainitusta velvollisuudesta antaa virka-apua. Lisäksi pyysimme kaikki poliisin virka-apua koskevat ohjeet. Poliisihallituksesta vastattiin 6.2.2020 lähettämällä kaksi ohjetta sekä virka-apupyyntölomake. Lisäksi vastauksessa kerrottiin, että poliisihallituksen tehtäviin ei kuulu selvittää hallinnon asiakkaan puolesta säädöskokoelmaan sisältyviä yksittäisiä säännöksiä sekä miten voimme itse selvittää asiaa.

Syyteoikeuden vanhenemisen vaikutus esitutkintaan
Tiedustelimme poliisihallitukselta 5.12.2020 tehdäänkö esitutkintaa, jos epäillään tai tiedetään, että syyteoikeus on vanhentunut. Lisäksi kysyimme jos esitutkintaa tehdään, voiko tällaisessa tapauksessa käyttää pakkokeinoja tavanomaisen esitutkinnan tapaan. Poliisihallituksesta vastattiin 15.12.2020 ja vastaus ensimmäiseen kysymykseen oli kielteinen.

Poliisin huumeisiin liittyvät ohjeet
Pyysimme poliisihallitukselta 5.12.2020 voimassa olevan version seuraavista poliisille annetuista ohjeista: Puhalluskoe, sylkitesti ja henkilökatsastus rattijuopumustapauksissa; Huumausaineiden käytön valvonta tieliikenteessä; Poliisikoiran käyttö räjähteiden, ampuma-aseiden, pyroteknisten aineiden ja huumausaineiden etsinnässä; Päihtyneen kohtelu; Paikkaan kohdistuva etsintä. Poliisihallituksesta vastattiin 18.12.2020 lähettämällä ohjeen Puhalluskoe, sylkitesti ja henkilökatsastus rattijuopumustapauksissa ja Paikkaan kohdistuva etsintä, koska vain ne olivat voimassa.

 

Tilastot

Käyttörikosten tekijöiden määrät
Tiedustelimme Poliisiammattikorkeakoululta 1.2.2018, että onko vuoden 2016-2017 huumaus- ja dopingainerikollisuuden tilannekatsauksessa mainitut n. 16 000 käyttörikosta tehnyt mainitut käyttörikoksesta epäillyt n. 3000 henkilöä. Lisäksi tiedustelimme voiko samalle henkilölle tulla yhdellä kertaa useampia käyttörikossyytteitä vai jääkö samat henkilöt toistuvasti kiinni käyttörikoksesta? Poliisiammattikorkeakoulusta vastattiin 5.2.2018 lähettämällä liite ja kertomalla, että mainituilla n. 3000 henkilöllä huumausaineen käyttörikos on ollut pahin rikos ja muilla jotka on tuomittu käyttörikoksesta pahin rikos on ollut jokin muu rikos.

Jatkokysymyksenä tiedustelimme 27.2.2018, että miten vakavimman rikoksen määrittely tapahtuu, kun kyseessä on kaksi yhtä suuren maksimirangaistuksen rikosta. Esimerkiksi huumausaineen käyttörikos ja perusmuotoinen rattijuopumus. Kumman teon mukaan tapaus tilastoidaan ja miksi. Poliisihallituksesta vastattiin 22.3.2018, että poliisin perusjärjestelmässä on määritelty ns. prioriteetti (numero) kaikille asianimikkeille (rikosnimikkeet) ja mitä pienempi numero sitä ns. vakavampi rikos. Lisäksi vastauksessa kerrottiin, että rattijuopumuksen prioriteetti numero on pienempi kuin huumausaineen käyttörikoksen.

Huumausaineen käyttörikosta koskevat tilastot

Tiedustelimme poliisihallitukselta 20.4.2019 Savon Sanomien uutiseen viitaten, että mikä osuus huumausaineen käyttörikostapauksista oli vuonna 2018 sellaisia, että käyttörikos tuli ilmi toisen rikoksen yhteydessä. Täsmensimme kysymystämme kysymässä tarkemmin:

1. kuinka monta huumausaineen käyttörikostapausta poliisin tietoon tuli vuonna 2018
2. kuinka montaa eri henkilö niistä epäiltiin
3. mitä osaa heistä epäiltiin myös muusta vakavammasta rikoksesta ja millä osalla huumausaineen käyttörikos oli vakavin rikosnimike?
4. Lisäksi kysyisimme millä osalla huumausaineen käyttörikos oli ainoa epäilty rikosnimike?

Poliisihallituksesta vastattiin 25.4.2019 lähettämällä tilaston vuonna 2018 tilastoiduista epäilyistä ja käytännössä toteamalla, että tämän enempää tietoa ei ole saatavilla. Vastasimme 31.7.2019  esittämällä jatkokysymyksen liittyen Savon Sanomien uutiseen. Uutisessa viitattiin, että poliisi olisi tehnyt tilastoista jonkinlaista selvitystä. Pyysimme saada tämä selvitys luettavaksi. Poliisihallituksesta vastattiin 28.10.2019 lähettämällä uudestaan sama tilasto kuin aiemmin sekä lähettämällä tilasto eri poliisilaitosten tekemistä takavarikkomääristä. Lisäksi todettiin, että koska poliisihallituksen tiedossa ei ole tarkkaa asiayhteyttä eikä selvitystä, sitä ei voida toimittaa.

Huumetakavarikot aineittain ja niiden jakautuminen poliisin ja tullin kesken
Pyysimme keskusrikospoliisilta 20.12.2019 vuoden 2018 huumausainetakavarikkotilastoja eriteltynä poliisin ja tullin tekemiin takavarikkoihin aineittain vertaillaksemme kuinka suuri osa huumetakavarikoista tehdään poliisin ja kuinka suuri osa tullin toimesta. Pyysimme jaottelemaan takavarikot aineittain samaan tapaan kuten keskusrikospoliisin vuoden 2018 huumehavaintoja koskevassa tiedotteessa. Keskusrikospoliisista vastattiin 2.1.2020 lähettämällä pyyntömme mukainen tilasto.

Huumausainerikoksista epäiltyjen tulotasot rikoksittain
Tiedustelimme Tilastokeskukselta 22.8.2019, onko jossain saatavilla eriteltynä tilasto huumausaineen käyttörikokseen, huumausainerikokseen ja törkeään huumausainerikokseen syylliseksi epäiltyjen vastaavasta tulojakaumasta ilmaistuna samalla tavalla, kuin eräässä Tilastokeskuksen aiemmin julkaisemassa taulukossa. Tilastokeskuksesta vastattiin 27.8.2019 kertomalla, että vastaavat tiedot on saatavissa Tilastokeskuksen Statfin-tietokannasta. Lisäksi vastauksessa todettiin, että taulukossa ei ole euromääräisiä tulorajoja, sillä pidemmän aikasarjan tapauksessa tulorajojen käyttö ei ole järkevää muun muassa inflaation ja nimellisen tulotason nousun takia. Tästä syystä taulukossa on siirrytty käyttämään tulodesiilejä. Lisäksi vastauksessa oli taulukko, josta löytyy tulodesiilien ylärajat. Emme ensin oivaltaneet miten tietoja on tarkoitus tulkita ja lopullisen vastauksen saimme Tilastokeskukselta 3.2.2020.

Liikenteen huume/lääkejuopumustutkimusten määrä
Tiedustelimme keskusrikospoliisilta 11.5.2020 tilastoja kaikkien (mukaanlukien negatiiviseen tulokseen päätyneiden) liikenteen huume/lääkejuopumustutkimusten lukumääristä vuosilta 2010-2019. Tietopyyntömme välittymisessä keskusrikospoliisille oli teknisiä ongelmia ja keskusrikospoliisista vastattiin 3.12.2020 lähettämällä vuosien 2016, 2018 ja 2019 liikennejuopumustilastot ja niiden tiedotteet sekä kertomalla, että positiivisten löydösten osuus kaikista tutkimuksista on laskettu ja julkaistu näiden vuosien tilastojen yhteydessä. Positiivisten löydösten osuus oli kaikkina vuosina 93 prosenttia.

Jatkokysymyksenä pyysimme 5.12.2020 saada myös vuosien 2015 ja 2017 liikennejuopumustutkimusten vuositilastot, koska poliisi.fi -sivuston uudistumisen myötä näitä vanhempia raportteja ei ole enää saatavilla. Keskusrikospoliisista vastattiin 7.4.2021 lähettämällä vuoden 2015 vuositilaston sekä vuoden 2017 tiedotteen ja tilastoliitteen. Lisäksi mukana oli linkki poliisin sivuilla julkaistuun vuoden 2020 tilastotiedotteeseen.

Käyttörikos vakavimpana nimekkeenä 2015-2019
Pyysimme poliisihallitukselta 5.12.2020 vuosilta 2015-2019 tilastot niiden epäiltyjen määrästä, joilla käyttörikos on ollut vakavin rikosnimike. Poliisihallituksesta vastattiin 14.12.2020 lähettämälle pyytämämme tilastotiedot.

 

Sekalaiset aiheet

Kuluttajansuoja pimeillä markkinoilla
Tiedustelimme kilpailu- ja kuluttajavirastolta 29.12.2017, että suojaako kuluttajansuojalaki tai jokin muu vastaava laki henkilöä, joka ostaa alkoholia sitä laittomasti myyvältä. Kilpailu- ja kuluttajavirastosta vastattiin 10.1.2018 tiivistetysti niin, että kuluttajansuojalaki ei suojaa henkilöä, joka tietoisesti ostaa laitonta kauppaa harjoittavalta myyjältä tuotteita, joita tämä ei saisi hänelle myydä ja joita ostamalla ostaja voi itsekin syyllistyä jopa rangaistavaan tekoon.

Jatkeaineet huumeissa (Tulli)
Tiedustelimme tullilta 24.4.2018 Hämeen poliisin Instagramissa julkaisemaan kuvaan viitaten, että pystyykö Tullilaboratorio omien tutkimustensa tai muiden tietojensa perusteella vahvistamaan missä määrin Suomessa esiintyy huumausaineisiin sekoitettuna aineita, jotka Hämeen poliisin Instagram-julkaisussa mainittiin. Tullilaboratoriosta vastattiin 30.4.2018, että he eivät pysty vastaamaan pyydettyyn tietopyyntöön, koska he eivät tutki huumausaineissa olevia jatkeaineita lainkaan sekä 3.5.2018, että asiaa kannattaa kysyä Rikosteknisestä laboratoriosta.

Jatkeaineet huumeissa (KRP)
Tiedustelimme Keskusrikospoliisilta 24.4.2018 Hämeen poliisin Instagramissa julkaisemaan kuvaan viitaten, että pystyykö Rikostekninen laboratorio omien tutkimustensa tai muiden tietojensa perusteella vahvistamaan missä määrin Suomessa esiintyy huumausaineisiin sekoitettuna aineita, jotka Hämeen poliisin Instagram-julkaisussa mainittiin. Rikosteknisestä laboratoriosta vastattiin 30.4.2018 että he eivät tutki huumausaineiden jatkeaineita sekä myöhemmin 21.5.2018, että he eivät ole tietoisia, että mikään taho tutkisi huumausaineiden jatkeaineita Suomessa.

Jatkokysymyksenä tiedustelimme 21.5.2018 MTV:n jatkeaineista kertovaan uutiseen viitaten, että ovatko uutisessa mainittujen tutkimusten tulokset saatavilla, ja onko jatkeaineiden tutkimukset rajoittuneet uutisjutussa mainittuihin vuosiin (2004-2006). Rikosteknisestä laboratoriosta vastattiin 30.5.2018, että mainitut tulokset liittyvät kansainväliseen projektiin, jonka tutkimustulokset eivät ole julkisia. Lisäksi vastauksessa kerrottiin, että kyseisen projektin jälkeen ei jatkeaineita ole tutkittu Rikosteknisessä laboratoriossa.

Jatkeaineet huumausaineissa (Helsingin poliisilaitos)
Tiedustelimme Helsingin poliisilaitokselta 30.4.2018 Hämeen poliisin Instagramissa julkaisemaan kuvaan viitaten, että mihin Helsingin poliisin tiedot huumausaineiden jatkeaineista perustuvat? Lisäksi tiedustelimme, miten Helsingin poliisissa on otettu huomioon laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä. Helsingin poliisilaitokselta vastattiin 7.5.2018, että heidän tiedossaan ei ole sellaista asiakirjaa, jossa vastattaisiin kysymyksiimme ja tästä syystä tietopyyntöön ei voida vastata pyyntömme mukaisesti. Lisäksi vastauksessa mainittiin, että vastaus lähetetään tiedoksi rikosylikonstaapeli Jari Kyllöselle mahdollisen tarkentavan vastauksen antamiseen. Kyllönen vastasi samana päivänä, että amfetamiinien osalta tiedot perustuvat käyttäjien ja välittäjien kuulusteluihin. Lisäksi Kyllönen lisäsi 11.5. että kannabislevyjen osalta tiedot ovat on peräisin Espanjan lainviranomaisten kanssa käydyistä keskusteluista.

Jatkokysymyksenä pyysimme 14.5. nähtäväksemme Hämeen poliisin Instagram-julkaisussa mainitun esityksen kalvot. Kyllönen vastasi 6.8. lähettämällä kyseiset kalvot.

Värireagenssin tilaaminen Suomeen
Tiedustelimme tullilta 10.5.2018, että sisältyykö erilaisten syövyttäviä aineita sisältävien värireagenssien Suomeen ulkomailta tilaamiseen ja matkustajatuontiin mitään rajoituksia tai velvollisuuksia. Tullista vastattiin 21.5.2019 [sic], että ei ole mitään tuontirajoituksia.
HUOM. 1.1.2021 lähtien Euroopan unionissa astui voimaan asetus 2019/1148, jonka mukaan yli 15 % rikkihappoa sisältävät valmisteet on luokiteltu räjähteiden lähtöaineiksi, joita tavallinen kansalainen ei saa pitää hallussaan.

Antaako värireagenssien tilaaminen aihetta epäilylle huumausainerikoksista?
Tiedustelimme tullilta 2.2.2020, että aiheuttaako värireagenssien tilaaminen syyn epäillä tilaajaa huumausainerikoksista ja onko näin toimittu joissain tapauksissa? Tullista vastattiin 24.11.2020, että tulli ei voi etukäteen arvioida eikä antaa ohjeita tai esittää edes käsityksiään siitä, millainen teko täyttää huumausainerikoksen tai jonkun muun rikoksen tunnusmerkistöt. Tulli kuitenkin viittasi rikoslain 50 luvun 3§ huumausainerikoksen valmistelusta ja että sen perusteella voi arvioida asiaa itse.

Huumausaineiden käsittelyluvat
Pyysimme Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealta 22.8.2019 tiedot voimassa olevien huumausaineen käsittelylupien määrästä, haltijoista sekä mihinkä aineisiin ja tarkoituksiin luvat on myönnetty. Fimeasta vastattiin (vastaus on pdf-muodossa mutta se on nimeämättömässä tiedostomuodossa) 5.9.2019, kertomalla voimassaolevia lupien määrä ja yleisesti minkälaisille tahoille niitä on myönnetty. Lisäksi kerrottiin, ett luvat voivat lähtökohtaisesti kattaa kaikki huumausaineiksi luokitellut aineet mutta yksittäinen lupa koskee pääsääntöisesti rajattua määrää aineita. Tarkemmat tiedot Fimea katsoi salassapidettäväksi.

Katsooko poliisi pistovälineiden hallussapidon huumausaineiden käyttörikokseksi?
Tiedustelimme Poliisihallitukselta 2.2.2020, että katsooko poliisi henkilön syyllistyneen huumausaineen käyttörikokseen, jos henkilöltä löytyy pelkästään käytettyjä pistovälineitä, mutta ei ollenkaan huumausaineita ja vaikuttaako asiaan, jos pistovälineet ovat käyttämättömiä. Poliisihallituksesta vastattiin 17.2.2020, että henkilö voidaan epäillä käyttörikoksesta, mutta asiaa arvioidaan tapauskohtaisesti.

Jatkokysymyksenä kysyimme 26.4.2020, että miten kansalaisen tulee toimia jos hän löytää jostain käytetyn huumeruiskun. Koskeeko häntä huumausainelain luovuttamispykälä vai voiko henkilö kuljettaa ruiskun keräyspisteeseen ilman pelkoa rangaistuksesta. Emme ole vielä saaneet vastausta tähän kysymykseen.

 

Huumeisiin liittymättömät asiat

Lahjoituspyyntö suljetussa tai salaisessa Facebook-ryhmässä
Tiedustelimme Poliisihallitukselta 23.1.2018, että katsotaanko rajatuissa Facebook-ryhmissä tehty lahjoituspyyntö julkiseksi vetoamiseksi. Lisäksi kysyimme onko verkkosivulla tilinumeron julkaiseminen luvallista. Poliisihallituksesta vastattiin 19.2.2018, että yleisön käsite tulee aina arvioida tapauskohtaisesti, eikä yleistä yksityiskohtaista ohjeistusta sen osalta ole mahdollista antaa. Samoin vastauksessa kerrottiin, miten tilinumeron julkaisemista tulee arvioida tapauskohtaisesti.

Yksityishenkilöiden Facebookissa tekemät varainkeruukampanjat
Tiedustelimme Poliisihallitukselta 1.10.2019 Poliisihallituksen ylitarkastajien uutismediassa tekemiin kommentteihin viitaten, että onko järjestön laillista ilman rahankeräyslupaa rekisteröityä lahjoituksia vastaanottavaksi tahoksi Facebookin palveluun, jossa yksityishenkilöt voivat omasta aloitteestaan käynnistää Facebookissa varainkeräyksiä järjestön hyväksi. Poliisihallituksesta vastattiin 7.2.2020 siten, että vastauksesta on tulkittavissa, että rahankeräyslupa tarvitaan.