Mihin Suomen huumausainepolitiikka perustuu?

Julkaistu 22.3.2015.

Suomen huumausainepolitiikka perustuu valtioneuvoston periaatepäätöksiin sekä vuonna 1997 hyväksyttyyn huumausainestrategiaan. Näiden mukaisesti Sosiaali- ja terveysministeriö koordinoi Suomen huumausainepolitiikkaa, jota eri hallinnonalat yhteistyössä toteuttavat.

Huumausainepolitiikan tavoitteena on huumausaineiden käytön ja levittämisen ehkäiseminen siten, että niiden käytöstä ja torjunnasta aiheutuvat taloudelliset, sosiaaliset ja yksilölliset haitat ja kustannukset jäävät mahdollisimman pieniksi.

Kataisen hallituksen hallitusohjelmassa huumeiden osalta todetaan seuraavaa:

“Arvioidaan huumelainsäädännön kehittämistarpeet. Tehdään huumausaineiden käytön ja sen aiheuttamien haittojen vähentämiseksi toimenpideohjelma. Lisätään huumausaineiden käyttäjien matalan kynnyksen palveluja, terveysneuvontaa ja etsivää työtä. Poliisin tekemää hoitoonohjausta tehostetaan. Lisätään mahdollisuuksia päihdeongelmien hoitoon vankeuden aikana.”

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) asettamassa huumausainepoliittisessa koordinaatiotyöryhmässä on valmisteltu hallitusohjelman tarkoittama toimenpideohjelma huumausaineiden käytön ja sen aiheuttamien haittojen vähentämiseksi 2012-2015. Työryhmässä ovat STM:n lisäksi edustettuina sisäasiainministeriö, oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, ulkoasiainministeriö, valtiovarainministeriö, Poliisihallitus, Tulli, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Valtakunnansyyttäjänvirasto ja Opetushallitus. Ohjelmaa valmisteltaessa on kuultu laajasti alalla toimivia järjestöjä.

Valtioneuvoston periaatepäätöksen sivulla 12 todetaan:
Valtioneuvoston Huumausainepoliittinen koordinaatioryhmä arvioi vuosittain huumetilannetta ja tehtyjä toimenpiteitä. Yksittäisten toimenpiteiden, kuten terveysneuvontatyön tai ehkäisyhankkeiden vaikuttavuudesta on tehty erillisiä arvioita, mutta laajaa kokonaisarviota huumausainepolitiikan tehokkuudesta tai vaikuttavuudesta ei kuitenkaan tähänmennessä ole tehty, koska arviointityöhön ei ole saatu tarvittavia resursseja.

STM:ssä toimii myös Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto (HTO) johon kuuluvan Haittojen ehkäisemisen ryhmän (HAITE) tehtäviin kuuluu mm. suunnittella ja ohjata alkoholi-, tupakka- ja huumausainepolitiikkaa ja päihteisiin liittyvää lainsäädäntöä.

Lisää aiheesta:

Huumausainepoliittisen koordinaatioryhmän hallituskauden 2007-2011 loppuraportti

Valtioneuvoston periaatepäätös huumausainepoliittisesta yhteistyöstä vuosille 2008-2011

Valtioneuvoston periaatepäätös huumausainepolitiikasta vuosille 2004 – 2007

Posted in Artikkelit.