Henkilö äänestämässä kuntavaaleissa.

Kuntavaalit 2021: Puolueiden huumepoliittiset kannat

Julkaistu 13.4.2021

Kuntavaalien lähestyessä on hyvä hetki tehdä tilannekatsaus suurimpien puolueiden huumepoliittisiin linjauksiin. Olemme käyneet läpi puolueiden huumaisaineita koskevat kannat ja sisällyttäneet artikkelin lopusta löytyvään taulukkoon myös puolueiden nuorisojärjestöjen kannat.

Huumeiden käyttö ja siihen liittyvät ongelmat ovat lisääntyneet erityisesti nuoremmissa ikäluokissa, joten huumepolitiikan tilaa koskevan kokonaiskuvan ja sen tulevan kehityksen hahmottamiseksi on nähdäksemme olennaista tarkastella myös nuorisojärjestöjen kantoja. 2010-luvun aikana monien puolueiden ja varsinkin niiden nuorisojärjestöjen huumausainepolitiikkaa koskevat kannat ovat lieventyneet. Useimpien nuorisojärjestöjen linjaukset ovat puolueitaan reformimyönteisempiä, paremmin argumentoituja ja selkeämmin määriteltyjä. Lisäksi nuorisojärjestöistä sekä Demari- että Keskustanuoret vaativat vuoden 2020 aikana emopuolueitaan muodostamaan selkeät päihdepoliittiset linjaukset.

Keskitymme tässä katsauksessa vain huumeisiin, emmekä siten ole sisällyttäneet puolueiden päihdepoliittisia linjauksia alkoholin, tupakan tai nuuskan osalta. Puolueista 60 %:lla oli kuntavaaliohjelmassaan kanta päihdepolitiikkaan. Osa puolueiden ja nuorisojärjestöjen kannoista on poimittu puolue- tai muista ohjelmista. Muutamissa dekriminalisaatio- ja laillistamiskysymyksiin liittyvissä tapauksissa olemme kirjanneet puolueen tai sen nuorisojärjestön erillisen julkilausuman.

Koska puolueiden kuntavaaliohjelmissa käsitellään päihdepolitiikkaa kuitenkin varsin vähän tai ei lainkaan, näyttäisi siltä, ettei päihdepolitiikka näissä kuntavaaleissa nouse merkittävästi esille. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö tulevallakin valtuustokaudella tehtäisi uusia päihdepoliittisia avauksia. Jotta saisimmekin nykytilanteesta mahdollisimman todenmukaisen kuvan, on puolueiden ohjelmien sekä nuorisojärjestöjen kantojen ohella tarkasteltava myös menneen valtuustokauden tekoja. Tarkastelemme erillisessä artikkelissa Helsingin kunnallisvaltuustossa kaudella 2017–2021 tehtyjä aloitteita, niistä käytyjä keskusteluja ja niihin liittyviä äänestyksiä.

Nykyisistä eduskuntapuolueista huumeiden käytön rangaistavuudesta luopumista kannattavat vain Vihreät. Parhaillaan päihdepoliittista ohjelmaansa laatii Vasemmistoliitto. Demarinuorten tekemän Inhimillisempää päihdepolitiikkaa -aloitteen (kannabiksen dekriminalisointi) johdosta SDP:n kesän 2020 puoluekokouksessa tehtiin päätös, joka velvoittaa SDP:tä laatimaan päihdepoliittiset toimenpidelinjaukset. Jyrkimmin haittoja vähentävää huumepolitiikkaa vaikuttavat vastustavan Perussuomalaiset. Lähes kaikki muut puolueet vaativat hoidolle lisää resursseja ja parempaa hoidon saatavuutta, mutta esimerkiksi korvaushoidon ja päihteettömän hoidon painotuksiin ei oteta kantaa. Matalan kynnyksen palvelut ja ennaltaehkäisy mainitaan ohjelmissa useaan kertaan. Pelkkiä puolueiden ohjelmia tarkastelemalla useimmat päihdepoliittiset linjaukset näyttäytyvät hyvin samankaltaisina, ja eroja löytyy lähinnä hoitotoimenpiteiden erilaisista painotuksista. Tämä ei kuitenkaan ole koko totuus.

Nykytilanteen tekee erityisen mielenkiintoiseksi kaksi toisiinsa liittyvää kehityskulkua. Kuten jo todettu, huumeiden käyttö on kasvanut erityisesti nuoremmissa ikäluokissa, ja samanaikaisesti puolueiden nuorisojärjestöjen huumepoliittiset kannat ovat kehittyneet 2010-luvulla huomattavasti. Nuorisojärjestöt ovat myös ottaneet huumepolitiikkaan aktiivisesti kantaa. Vaikuttaakin siltä, että tällä hetkellä nuorisojärjestöjen suunnalta kohdistetaan melko kovaa painetta puolueita kohtaan, jotta ne uudistaisivat huumepoliittiset kantansa ja toimenpidelinjauksensa - tai niiden puuttuessa, laatisivat sellaiset.

Toinen mielenkiintoinen kehityskulku liittyy suurten kaupunkien ja erityisesti Helsingin erityisasemaan pahenevassa huumetilanteessa. Helsinki näyttäytyy edelläkävijänä sekä huumeongelman mittakaavassa että uusien ratkaisujen pilotointipyrkimyksissä. Helsingin ja koko pääkaupunkiseudun kuntapolitiikalla onkin erityistä merkitystä koko maan asioissa niin alueen väestömäärän kuin poliittisesti johtavan asemansa puolesta. Tämän vuoksi erityisesti helsinkiläisten (sekä muissa suurissa kaupungeissa asuvien) kannattaisikin tulevissa kuntavaaleissa ottaa äänestyspäätöksissään huomioon myös huumepolitiikka.

On hienoa, että puolueilla alkaa ylipäätään olla jonkinlainen virallinen kanta huume- tai päihdekysymyksiin. Seuraavaksi olisi hyvä, jos puolueet erittelisivät selkeästi kuntatason ja valtakunnallisen tason tavoitteensa. Kuntatasolla päätetään hieman erilaisista asioista ja kannanotot valtakunnantason asioista eivät välttämättä takaa, että puolueella on ideoita kuntatasolla tehtäviin aloitteisiin.

Alla olevassa taulukosta näet tiivistettynä, millaisia kantoja eri puolueilla ja niiden nuorisojärjestöillä on. Jos taulukosta puuttuu kuntapolitiikan näkökulmasta mielestäsi olennaisia linjauksia tai kannanottoja, ole meihin yhteydessä: hpp@hppry.fi

PuolueKanta (lyhyesti)
Avoin puolue

Kuntavaaliohjelma 2021

Pitkällä tähtäimellä kannabiksen laillistaminen, psykedeelien terapiakäyttö ja kovien huumeiden valvottu annostelu reseptillä käyttöhuoneissa. Nykytilanteessa valvotut käyttöhuoneet, vasta-aine naloksonin reseptimyynnin salliminen ja huumetestaus.
Feministinen puolue

Kuntavaaliohjelma 2021

Turvataan matalan kynnyksen päihdepalvelut ja päihdekuntoutuksen saatavuus. Lisätään päiväkeskuksia ja perustetaan tiloja, joissa huumeiden käyttäjät voivat käyttää laittomia päihteitä terveydenhuollon työntekijän valvonnassa. Vahvistetaan osaamista päihteiden käytön sukupuolittuneisuudesta ja päihteiden ongelmakäytön tunnistamisesta.
Keskusta

Linjaus hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi 2019

Linjauksessa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi painotetaan lasten ja nuorten hoidon takaamisen tärkeyttä ja todetaan lyhyesti: huumeiden vastainen työ kaipaa vahvistuksia. Kuntavaaliohjelmassa ei oteta kantaa huumepolitiikkaan. [1] Puoluevaltuusto ilmoittanut vastustavansa ehdotusta (kansalaisaloite) kannabiksen käytön dekriminalisoinnista. [2]
Keskustanuoret

Kaupunkipoliittinen ohjelma (2017)
Korostaa (päihde)ongelmien ennaltaehkäisyä kaupunkipoliittisessa ohjelmassaan. Alueelliset järjestöt esittäneet kannabiksen käytön laillistamista [3], lääkekannabiksen laajempaa käyttöä sekä valtion monopolia kaikkiin huumausaineisiin. [4] Eivät yhtyneet viiden muun nuorisojärjestön mukana kannattamaan kannabiksen dekriminalisointi -kansalaisaloitetta. [5] Esittäneet, että Keskusta laatisi päihdepoliittisen linjapaperin vuoden 2021 aikana. [6]
Kokoomus

Tavoiteohjelma 2020
Tavoiteohjelmassa korostetaan hoidon saamisen tärkeyttä sekä resurssien lisäämistä tullille ja poliisille huumekaupan kitkemiseksi. Ilmoittanut, että ei kannata Kokoomusnuorten tavoiteohjelmassa mainittua kannabiksen laillistamista. [7] Kuntavaaliohjelmassa ei oteta kantaa huumepolitiikkaan. [8]
Kokoomusnuoret

Tavoiteohjelma 2021-2022

Laillistetaan kannabistuotteiden kasvatus, hallussapito ja myynti itsehoitolääkkeenä. Päihdehaittojen vähentämisen ensisijaisina työkaluina toimivat valistus, yksilön ongelmiin ja niiden ennaltaehkäisemiseen keskittyvän hoidon tarjoaminen sekä lainsäädännön uudistaminen.
Kristallipuolue

Teesit: 11. Päihdepolitiikka on nykyaikaistettava

Rangaistuksiin perustuvat kieltolait päihteiden käytössä ovat osoittaneet toimimattomuutensa. Suomen haettava mallia maista, joissa muutokset tuoneet näkyviä hyötyjä.
Kristillisdemokraatit

Kuntavaaliohjelma 2021

Mielenterveys- ja päihdepalveluihin panostamiseen on erityinen tarve. Tarvitsemme helposti saavutettavia matalan kynnyksen päihde- ja mielenterveyspalveluita, esimerkiksi lähiklinikoita, joissa on saatavissa palveluita ilman ajanvarausta. Tukea nuorille ja perheille.
KD Nuoret

Poliittinen ohjelma (2019)

Samoilla linjoilla puolueen kanssa. Päihdepalvelujen saatavuutta on parannettava ja hoidon saaminen tulee olla matalalla kynnyksellä.
Liberaalipuolue

Puolueohjelma (2020)

Kannabis tulee laillistaa Suomessa. Huumeiden käytön rangaistavuus on osoittautunut tehottomaksi keinoksi vähentää huumeiden käytöstä aiheutuvia haittoja. Kuntavaaliohjelmassa ei oteta kantaa huumepolitiikkaan. [9]
Liike NYT

Kuntavaaliohjelma 2021

Nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluihin lisää resursseja.
Perussuomalaiset

Sosiaalipoliittinen ohjelma (2019)

Riittävän tehokas aikainen puuttuminen ja riskien tunnistaminen. Huumekaupan ehkäisykeinoina maahanmuuttopolitiikan tiukentaminen, kovat toimenpiteet ja nollatoleranssi. Kuntavaaliohjelmassa ei oteta kantaa huumepolitiikkaan. [10]
Piraattipuolue

Puolueohjelma (2020)

Vastustaa kieltolakeja ja kannattaa sen sijaan vaihtoehtoista päihdepolitiikkaa, johon kuuluu vähintään henkilökohtaisen huumeidenkäytön dekriminalisointi. Kannattaa kannabiksen laillistamista, sisältäen kasvatuksen, myynnin, levityksen ja verotuksen. Kovien huumeiden käyttäjille käyttötilat. Psykedeelien terapiakäytön tutkimuksen edistäminen. Kuntavaaliohjelmassa ei oteta kantaa huumepolitiikkaan. [11]
RKP

Kuntavaaliohjelma 2021

Kuntavaaliohjelmassa vaativat laaja-alaista eri palvelujen ja hoitomuotojen tarjontaa. Lisää matalan kynnyksen vastaanottoja, tukea perheille ja moniammatillista yhteistyötä. Vuoden 2016 puolueohjelmassa ei selkeää kantaa huumepolitiikkaan. [12]
RKP-nuoret

Poliittinen ohjelma 2020-2022

Kannabiksen hallussapito ja käyttö dekriminalisoidaan. Päihderiippuvuushoidolle taataan runsaasti resursseja. Huumepolitiikan perustuminen huumeidenkäyttäjien auttamiselle. Päihderiippuvaisille voidaan antaa pakollista hoitoa ruotsalaisen mallin mukaisesti, mikäli potilas aiheuttaa vaaraa itselleen ja ympäristölle.
SDP

Poliittinen ohjelma (2020)

Päihdepalveluiden saatavuutta on parannettava. Matalan kynnyksen palvelut ja päihdekuntoutuksen resurssit on turvattava. Kuntavaaliohjelmassa mielenterveys- ja päihdepalveluiden saatavuuteen panostaminen liitetään sote-uudistukseen. [13] Elokuun 2020 puoluekokous velvoitti puolueen laatimaan toimenpidelinjaukset päihdepoliittisista linjauksista. [14]
Demarinuoret

Poliittinen ohjelma (2020)

Kannabiksen käytön depenalisointi. Huumeiden käytön vastaisen työn painopiste on siirrettävä oikeuslaitokselta terveydenhuollolle. Käyttöhuoneiden perustaminen. Hoitoon ohjausta on tehostettava ja resursseja parannettava. Kaupan ja maahantuonnin rangaistusten koventaminen. Esitti kesän 2020 puoluekokouksessa kannabiksen käytön dekriminalisointia. [14, 15]
Suomen kommunistinen puolue

Päihdepoliittinen ohjelma (2021)

Ensisijaista on päihteettömyyden edistäminen yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla. Poistetaan huumeiden käytön ja pienien määrien hallussapidon rangaistavuus. Kattavampi ja paremmin resursoitu mielenterveys- ja päihdehoitoverkosto. Kuntavaaliohjelmassa vaaditaan hoitoon hakeutumisen helppoutta ja saavutettavuutta. Ilman lähetettä ja ajanvarausta toimivat päihdepsykiatriset vastaanotot terveyskeskuksissa. [16]
Vasemmistoliitto

Kuntavaaliohjelma 2021

Kuntien päihdepolitiikan tulee vähentää inhimillistä kärsimystä ja yhteiskunnallisia haittoja. Päihdepalveluiden tulee olla saavutettavia. Ennaltaehkäisevään päihdetyöhön riittävästi resursseja. Kuntiin laadittava päihdesuunnitelma. Tukea läheisille, lapsille ja perheille. Vasemmiston neljän vuoden tavoitteissa ja edellisessä eduskuntavaaliohjelmassa otettiin vahvasti kantaa haittojen vähentämisen puolesta. [17, 18] Laatinut uuden päihdepoliittisen taustapaperin [19], joka keskittyy kunnissa toteutettavaan päihdepolitiikkaan ja on osa myöhemmin julkaistavaa valtakunnallista päihdepoliittista ohjelmaa. [20]
Vasemmistonuoret

Poliittinen ohjelma 2019-2023

Päihdepolitiikassa siirrytään malliin, jossa huumeiden käyttöä ei määritellä rangaistavaksi rikokseksi, vaan huumausaineriippuvaisille tarjotaan lääketieteellistä hoitoa. Kannabis laillistetaan ja siirretään valtion omistamien myymälöiden myytäväksi. Päihdekasvatuksen painopistettä siirretään pelottelusta tieteellisen tiedon välittämiseen ja haittojen minimointiin.
Vihreät

Vihreiden kuntavaaliohjelma 2021

Varmistetaan päihdetyön riittävät resurssit ja palvelupisteet kaikissa kunnissa. Poliittisessa ohjelmassa huumeiden käytön ja kannabiksen kotikasvatuksen rangaistavuuden poistaminen. Päihdepolitiikan painopiste haittojen vähentämiseen. Kuntoutukseen lisää resursseja. [21] Kannabislainsäädännön uudistamisen vaihtoehdoista tulossa kattava selvitys, joka tarkastelee myös laillistamisesta muissa maissa saatuja kokemuksia. [22]
Vihreät nuoret

Sosiaalipoliittinen ohjelma (2019)

Kannabiksen hallussapito, käyttö ja myynti valvotuissa ja luvanvaraisissa liikkeissä tulee sallia. Vähäisten terveyshaittojen päihteiden myynti, hallussapito ja käyttö dekriminalisoidaan. Edistetään haittoja vähentävää päihdepolitiikkaa esimerkiksi perustamalla laillisia huumeiden pistohuoneita valtakunnallisesti.

 
Artikkelia päivitetty 15.4.2021. Lisätty Vasemmiston Inhimillistä päihdetyötä kuntiin -päihdepoliittinen taustapaperi.

Viitteet

[1] Ohjelmia ja linjauksia. keskusta.fi. Katsottu 4.4.2021. https://keskusta.fi/politiikkamme/ohjelmia-ja-linjauksia/

[2] Keskustan puoluevaltuusto: Kannabiksen hyväksyttävyys on väärä viesti nuorille 24.11.2019. Katsottu 5.4.2021. https://www.epressi.com/tiedotteet/politiikka/keskustan-puoluevaltuusto-kannabiksen-hyvaksyttavyys-on-vaara-viesti-nuorille.html

[3] Juha-Pekka Tikka: Vihreät ei rankaisi huumausaineiden käytöstä ja kannabiksesta. verkkouutiset.fi 28.5.2018. Katsottu 5.4.2021. https://www.verkkouutiset.fi/vihreat-huumausaineiden-kaytosta-ja-kannabiksesta-ei-tule-rangaista/#7b2e9f81

[4] Eeva Kärkkäinen: Keskustanuoret kokoontuu Kokkolassa – pöydällä lääkekannabis, valtion huumemonopoli ja lihansyönnin vähentäminen. suomenmaa.fi 22.10.2016. Katsottu 5.4.2021. https://www.suomenmaa.fi/uutiset/keskustanuoret-kokoontuu-kokkolassa-poydalla-laakekannabis-valtion-huumemonopoli-ja-lihansyonnin-vahentaminen/

[5] Santeri Lampi: Viiden puolueen nuorisojärjestöt kannabisaloitteen kannalla, keskustanuoret eri linjoilla: “Kynnys huumeiden käyttöön pidettävä mahdollisimman korkealla“. suomenmaa.fi 1.11.2019. Katsottu 5.4.2021. https://www.suomenmaa.fi/uutiset/viiden-puolueen-nuorisojarjestot-kannabisaloitteen-kannalla-keskustanuoret-eri-linjoilla-kynnys-huumeiden-kayttoon-pidettava-mahdollisimman-korkealla/

[6] Keskustanuoret: Keskusta tarvitsee päihdepoliittisen linjapaperin. keskustanuoret.fi 26.11.2020. Katsottu 4.4.2021. https://keskustanuoret.fi/2020/11/26/keskustanuoret-keskusta-tarvitsee-paihdepoliittisen-linjapaperin/

[7] Anna-Kaisa Ikonen: Kokoomus ei puolueena kannata huumeiden laillistamista. kokoomus.fi 14.11.2020. Katsottu 4.4.2021. https://www.kokoomus.fi/ikonen-kokoomus-ei-kannata-huumeiden-laillistamista/

[8] Kokoomuslaisessa kunnassa sydän on oikealla. kokoomus.fi 23.1.2021. Katsottu 6.4.2021. https://www.kokoomus.fi/kokoomuksen-kuntavaaliohjelma-2021/

[9] ON MUUTOKSEN AIKA Kuntavaaliohjelma 2021. liberaalipuolue.fi. Katsottu 6.4.2021. https://liberaalipuolue.fi/wp-content/uploads/2020/12/liberaalipuolue_kuntavaaliohjelma_2021.pdf

[10] Perussuomalaisten kuntavaaliohjelma 2021. perussuomalaiset.fi. Katsottu 6.4.2021. https://www.perussuomalaiset.fi/tietoa-meista/puolueohjelma/

[11] Kuntavaaliohjelma 2021. piraattipuolue.fi 5.12.2020. Katsottu 6.4.2021. https://www.piraattipuolue.fi/politiikka/vaaliohjelmat/

[12] Puolueohjelma (2016). sfp.fi. Katsottu 4.4.2021. https://sfp.fi/fi/politiikka/paatokset-ja-poliittiset-ohjelmat/puolueohjelma/

[13] SDP:n kuntavaaliohjelma 2021. Pidetään huolta kunnasta. Kunta pitää huolta meistä. sdp.fi. Katsottu 11.4.2021.  https://sdp.fi/fi/kuntavaalit/vaaliohjelma/

[14] Aloite 77, Inhimillisempää päihdepolitiikkaa, Puoluekokous 2020. Tulevaisuuskanava, SDP:n puoluekokouksien yhteistyökanava. Katsottu 4.4.2021. https://tulevaisuuskanava.fi/aloitteet/2020/1561/

[15] Sini Saarni: Kuuma peruna nimeltä kannabis. demarinuoret.fi 21.8.2020. Katsottu 5.4.2021. https://demarinuoret.fi/2020/08/21/kuuma-peruna-nimelta-kannabis/

[16] SKP:n kuntavaaliohjelma 2021. Hävittäjämiljardit kuntapalveluihin. skp.fi 2.2.2021. Katsottu 8.4.2021. https://www.skp.fi/kuntavaaliohjelma2021

[17] Vasemmiston tavoitteet 2020–2023. vasemmisto.fi. Katsottu 6.4.2021. https://vasemmisto.fi/tavoitteet/periaateohjelma-tavoitteet/vasemmiston-tavoitteet-2020-23/

[18] Eduskuntavaaliohjelma 2019. vasemmisto.fi. Katsottu 6.4.2021. https://vasemmisto.fi/eduskuntavaaliohjelma-2019/

[19] Inhimillistä päihdetyötä kuntiin. vaikutavasemmistossa.fi 9/2020. Katsottu 15.4.2021. https://vaikutavasemmistossa.fi/wp-content/uploads/2020/09/INHIMILLISTA%CC%88-PA%CC%88IHDETYO%CC%88TA%CC%88-KUNTIIN.pdf/

[20] Vasemmiston työryhmät on valittu. vasemmisto.fi 30.1.2020. Katsottu 5.4.2021. https://vasemmisto.fi/tyoryhmat/

[21] Vihreiden poliittinen tavoiteohjelma 2019-2023. vihreat.fi 17.6.2018. Katsottu 7.4.2021. https://www.vihreat.fi/ohjelmat/vihreiden-poliittinen-tavoiteohjelma-2019-2023/

[22] Vihreät: Puoluekokous 19-20.9.2020. Puoluekokousaloitteet. Katsottu 6.4.2021. https://vanha.vihreat.fi/sites/default/files/attachments/page/f712c43d-dce8-40fb-b6be-4bb4d03672b5/aloitteetpaatokset2020.pdf

Kuva: Santeri Viinamäki (Wikimedia Commons)

Posted in Artikkelit.